X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نمونه سوالات درس آشنایی با قرآن کریم دانشگاه آزاد

جمعه 5 خرداد 1396 ساعت 09:21

نمونه سوالات درس آشنایی با قرآن کریم دانشگاه آزاد

برای دانلود درس آشنایی با قرآن نسخه اندروید ویژه موبایل و 600 نمونه سوال  کلیک کنید 


برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید۶-کدام یک از مراحل شکر گذاری نیست؟

الف)توجه و آگاهی به نعمت                         ب)شکر عملی 


ج)شکر زبانی                                                 د)شکر قلبی


7-الفبای زبان عربی از چند حرف تشکیل شده است؟


الف)28                                                     ب)32


ج)24                                                         د)27


8-اختلاف بین حروف الفبای فارسی و عربی در چند حروف است؟


الف)6                                               ب)10


ج)8                                                    د)9


9-حروفی که رمزی میان خدا و پیامبرش می باشد که در ابتدای 29 سوره از قرآن آمده است چه می باشد؟


الف)حروف مصوت                                         ب)حروف صامت


ج)حروف مقطعه                                                د)هیچکدام


10-صداهای وتاه را ......... و صداهای کشیده را ........... می نامند.


الف)حروف مقطعه – حروف مدّی                         ب)حرکات – حروف مدّی


ج)حرکات –حروف مقطعه                                    د)حروق مدّی-حرکات


11-متفکرین اسلامی وجوهی که برای اعجاز قرآن بر شمردن کدام یک از موارد زیر است؟


الف)اعجاز در تلاوت – اعجاز در پیشگویی          ب)اعجاز اجتماعی – اعجاز علمی


ج)اعجاز علمی – اعجاز در تلاوت                   د)اعجاز در پیشگویی – اعجاز علمی


12-اقسام سکون کدامند؟


الف)ذاتی – عارضی                                    ب)ذاتی – ثبوتی


ج)ذاتی – تکوینی                                      د)عارضی – سلبی


13-بر اساس قرآن کریم سازنده ی شخصیت انسان چیست؟


الف)ایمان                                            ب)عمل


ج)عقل                                                د)همه ی موارد


14) در قرآن کریم حروفی وجود دارد که نوشته شده ولی خوانده نمی شوند اشیاء از حروف های زیر است


الف ) و ، ا ، ح ، د                                      ب) و ، ا ، ل ، ی


ج) و ، ا ، ل ، د                                          د ) ی ، ا، ل ،د


15 ) الف بعد واو  در کدام کلمه خوانده می شود .


الف ) اولیِ                    ب) سَعَوˆ


ج) عَسَتوˆ                   د) ذَ وَ ا


16) «اشباع » لغت به چه معناست ؟  


الف تبدیل صدا ی کوتاه به صدای کشیده     ب) سیرکردن و تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده


ج)  سیر کردن                      د) گزینه الف و ج 


17) «تزکیه » به چه معناست ؟


الف ) پاک کردن و پاکیزه گردانیدن        ب). پاک کردن و خالص کردن


ج) سیر کردن                                   د ) الف و ب


18) کدام یک در رأس برنامه های انبیاست ؟


الف ) اخلاص               ب) تزکیه و تعلیم


ج ) اشباع                     د ) استعاذه


19) تزکیه  نفس در قرآن کریم در چه قالب هایی مطرح شده است


الف تزکیه نفس هدف از رسالت پیامبران است


ب) نتیجه تزکیه نفس به خود انسان باز می گردد


ج) تزکیه نفس عامل رستگاری است .


د) همه موارد


20) همزه وصل در (ال) همیشه ................... است ؟


الف) مسکور          ب) مضموم


ج) مفتوح              د) ساکن


 21- حرف (و) در عربی چگونه تلفظ می شود .


الف ) واو  از مخرج لب زیرین و دندان های ثنایی بالا تلفظ می شود .


ب) واو ، از مخرج لب بالایی و دندان زیرین تلفظ می شود .


ج) از میان لب ها و بدون دخالت دندان ها ادا می شود و به صورت غنچه لب ها گرد می شود .


د) از میان لب ها و با دخالت دندان ها ادا می شود .


22- منظور از سخن گفتن به نحوی قول سدید چگونه است .


الف . سخن خالی از دروغ و تهمت و ناروا د رعین حال مفید باشد .


ب). منظور از بیان کردن خیرو صلاح و راهنمایی به خیر است .


ج) بازبان نرم و نیکو و همراه و با نصیحت و ارشاد با آنان سخن گفته شود .


23- حرف ض و ظ در عربی چگونه تلفظ می شوند


الف ) بدون کمک گرفتن از دندان ها تلفظ می شود .


ب) حرف ظ از برخورد نوک زبان با دندان هایی پیشین  بالا اداء می شود ولی در تلفظ حرف (فی) کنار زبان به تدریج به دندان های کناری بالا متصل شده و سپس به آرامی از آن جدا می شود


ج) هیچ نرمی نمی کند مانند تلفظ در فارسی است .


د) لبها مانند تلفظ حرف ( واد ) در عربی است .


24 – خداوند در سوره لقمان ویژگی محسنین را چه چیزی گفته است ؟


الف)کسانی که نماز بر پا می دارند.


ب) زکات می پردازند .


ج) به آخرت یقین دارند


د) همه موارد


25- احسان به چه معناست در قرآن کریم


الف بی هیچ قید و شرطی تسلیم امر و افعال خداوند باشد .


ب) خدارا چنان عبادت کنی که گویی اورا می بینی و اگر تو اورا نمی بینی اوتورا می بیند


ج) باتوجه به پاداشی که می گیرد و تسلیم خداوند و تابع امر او باشد .


د) خداوند را می بینید و اورا عبادت می کند.


26) استعلاء به چگونه حروفی می گویند ؟


الف به معنی میل به بلندی و عبارت است از میل ریشه  زبان به طرف نرم هنگام تلفظ حرف و حجم دستگاه تکلم را افزایش  داد.


ب) به معنی روی هم قرار دادن 2 سطح بوده عبارت است از منطبق شدن از بخشی به زبان به سقف دهان .


ج) به معنی پست شدن است و عبارت است پایین آمدن و دور بدون ریشه زبان از نرمی کام


د) آزار رها کردن صدا در هنگام سکون می باشد .


27- کدام قلب از نظر امام صادق بهترین قلب است .


الف -قلب قبیق


ب) قلب ناپاک


ب )قلب سلیم


ج) قلب مهر خورده


28- قلب سلیم به چه قلبی گفته می شود .


الف)  در دل های آنان بیماری است         ب)  ندا نخواسته هایش را پاک کند .


ج) بردل هاشان مهر نموده                   د) از عقاید فاسده و خلاق و  رذیله و اعمال سیئه سالم است .


29  .الفبای زبان عربی از نظر تفحیم و ترقیق و ......


الف .   حروفی که همیشه تفخه می شود   .       ب) حروفی که همیشه ترقیق می شود .


ج) حروفی که تابع حرف ما قبل خود می باشد       د همه موارد


30). براساس آیات قرآن کریم مصیبت ها چند نوع هستند ؟


الف مصیبت های که کیفر اعمال انسان هستند      ب) مصیبت هایی که جنبه آزمایشی دارند


ج) الف و ب                        د) مصیبت های که خود انسان در زندگی روز مره به وجود می آورد


31)- آثار خشوع کدام است


الف التجاء به خداوند               ب) فرمانبرداری از خدا


ج )   حذف و رجا و عدم دین فروشی    د ) همه موارد


 32) خشوع چند قسم دارد ؟


 الف خشوع قلب                           ب خشوع اعضاء و جوارح


ج) الف و ب                                   د) فقط خشوع قلب


33) شرایط تفحیم حرف (را) کدام نمی باشد .


الف – وقتی که «ر» مفتوح یا مضموم باشد .


ب -وقتی که «ر »ساکن  ما قبل آن مفتوح یا مضموم باشد.


ج) اگر «ر» مکسور  باشد  .


د) «ر » ساکنی که ما قبل آن الف و یا واو مدی باشد .


34) کلام آیه نشانه نزدیکی و قرب به خداوند به انسان است .


الف ) واعلمو اَن َّ الله یُحَولُ المرء و قلبه.


ب)« مَن تَقَرب َ الیّ َ شبراً تََقَرَّنتُ الیه زاری »


ج) الارض من طلبی وَ جدنی


د) هیچکدام


35) نماز شب در چه چیز هایی موثر  است ؟


الف اخلاق      ب رزق        ج) رفع اندوه     د همه موارد


36) کدام آیه مربوط به قلب   است .


الف ) فلما نقضضنهم است  میثاقهم لعَّنا هم و َفعَلنا قلوبهم قاسیةً


ب) اوائک الذین لم یُرد اِلله  اَن یُطُهّرَ قُلوبهم .


ج) و ُطبع  علی قلوبهم


د) یوم لاینفع مالً ولابنون الاّ مَن ألی  الله  یقلب سلیم


37 )   کدام حرف است که به سبب دارا بودن صفت (نبر) سنگین روا شده است .


الف لام         ب) جیم    ج)  همزه        د) قاف


38  این علامت (  م ) به چه معناست .


الف). وقف لازم                              ب). وقف منوع


ج ).وقف معاینه                            د) .وقف جایز   وقف کردن بهتر است .


39) وقف در آخر کلمه  به چندروش  انجام می شود .


 الف)   وقف ابدال                ب) وقف جایز نیست


ج).وقف ، اسکان                      د) الف ، ج              


40اطباق به چه معناست .؟


الف به معنای  میل به بلندی      ب). روی هم قرار دادن


ج ) به معنای پست شدن          د).  آزاد و رها کردن


 


 


 


 


سوال       جواب      صفحه


1           الف        13


  2         ب          15


3           ج          17


4           د           17


5           ج          19


6           د           22


7           الف        25


8           ب          25


9           ج          26


10         ب          28


11         د           33


12         الف        36


13         ب          40


14         ب          43


15         د           44


16         ج          57


17         الف        62


18         ب          62


19         د           62


20         ج          49


سوال                  جواب      صفحه


21         ج          79


22         الف        88


23         ب          93


24         د           96


25         ب          96


26         الف        99


27         ج          104


28         د           104، 05


29         د           108


30         ج          114


31         د           133


32         ج          132


33         ج          108


34         الف        140


35         د           124


36         الف        104


37         د           99


38         ج          100


39         الف        68


40         ب          65


**برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید**


برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد